Free Shipping on Qualified Orders*

Cart

0

Sun Ten, Jia Wei Gui Pi Tang - 100 Capsules

  • $29.00
  • $27.00

Jia Wei Gui Pi Tang

Jia Wei Gui Pi Tang

·         Astragalus root (huang qi)

·         Oriental ginseng root

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Chinese licorice root (gan cao)

·         Jujube fruit (da zao)

·         Longan fruit

·         Polygala root (yuan zhi)

·         Zizyphus seed (suan zao ren)

·         Aucklandia lappa root (mu xiang)

·         Tang-kuei root (dang gui)

·         Gardenia fruit (zhi zi)

·         Bupleurum root (chai hu)

·         Dry Ginger root (gan jiang)

 

Featured Brands

More Deals